Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

sucette2
18:11
sucette2
18:11
sucette2
18:10
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viaadwokatdiabla adwokatdiabla
sucette2
18:10
4921 1868
Reposted fromhormeza hormeza viaadwokatdiabla adwokatdiabla
sucette2
18:08

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viafantasymy fantasymy
sucette2
18:07
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viaadwokatdiabla adwokatdiabla
sucette2
18:06
3416 5506 500
sucette2
18:06

myblueeyedcas:

Actual Model Crowley…

(Season 10 Gag Reel)

sucette2
18:01
3857 685a 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viascianizm scianizm
sucette2
17:56
Nadzieja to kurwa. A kurw się nie lubi.
sucette2
17:55
Nie zaczynaj myśleć. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Trzeba się oszukiwać, jak tylko można. Nie wnikać, nie pytać. Nie chcieć więcej. Wmawiać sobie, że jest dobrze i że inaczej być nie może. Trzeba wyrobić w sobie obojętność, stępić zmysły, zadowolić tym, co jest. Tak trzeba.
sucette2
17:55
9357 dd15 500
sucette2
16:11
7929 00e2
sucette2
14:55
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
sucette2
14:55
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
sucette2
11:18
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
sucette2
11:17
8319 e287 500
sucette2
11:16
6197 bd2c 500
Great-granny, have you got a lollipop?
sucette2
11:14
8113 06d7
sucette2
09:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl